Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

22:02
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaJamesEvans JamesEvans
cyskowoo
19:26
2805 7839 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
17:18
3158 561d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
cyskowoo
17:12
(...) wiem, że nie miałam pojęcia, czym jest miłość. Ani jakie to uczucie mieć nawet odrobinę pęknięte serce. To stać przed człowiekiem, który jest całym twoim światem i dowiedzieć się, że nie wystarczasz. Że cię nie wybiera. Jesteś cieniem osoby, która jest twoim słońcem.
— Victoria Aveyard, Królewska klatka
22:02
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaJamesEvans JamesEvans
cyskowoo
19:26
2805 7839 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
17:18
3158 561d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
22:02
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaJamesEvans JamesEvans
cyskowoo
19:26
2805 7839 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
22:02
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl